Изпразни списъка с позиции

Стандартни условия за продажба

Чл. 1 – Договорeн механизъм. Приложимост на Общите условия за продажба.

1.1 Тези Общи условия за продажба (наричани по-долу за краткост „ОУП“) регулират правоотношенията между Еймайантайт Пайп Системс СРЛ, Румънско дружество, със седалище и адрес на управление в гр. Букурещ, ул. Клопотарий веки №4, сектор 1, вписано в търговския регистър на Република Румъния под номер J40/7477/2002, ДДС номер: RO14812555, в качеството на Продавач (наричанo по-долу за краткост „Продавач“) и неговите клиенти, в качеството им на Купувачи (наричани по-долу за краткост „Купувач“).
1.2 Предметът на правоотношенията по покупко-продажба между Продавача и Купувача се изразява в доставка на тръби, фитинги, арматури или аксесоари (наричани по-долу за краткост „Стоки“) от Продавача на Купувача по поръчка на Купувача. Поръчката на Купувача се изготвя въз основа на получена преди това оферта от Продавача. Офертата на Продавача съдържа описание на Стоките, тяхната цена, както и информация за датата на доставка и други условия, срокове за заплащане на цената, срок на валидност на офертата и др.
1.3 При писмено потвърждаване от страна на Продавача на поръчката на Купувача, се установяват договорни правоотношения между страните. Потвърждението на поръчката съдържа описание на Стоките, количеството, което ще бъде доставено, цените на Стоките, датата и условията на доставката и плащането и др.
1.4 Тези ОУП са приложими за договорните отношения между Продавача и Купувача, установени между страните от механизма на оферта и поръчка, последвани от потвърждение съгласно чл. 1.2 и 1.3, както и от приемането на ОУП от страна на Купувача чрез изпращане на поръчка за доставка на Стоките. По изключение, страните по договора могат да се споразумеят да дерогират ОУП или да ги изменят чрез отделни документи, които ще бъдат считани за анекси към тези ОУП и са неразделна част от тях.
1.5 Тези ОУП следва да се прилагат и към последващи доставки на Стоки от Продавача, като не е необходимо страните по договора да сключват други споразумения в този смисъл.

Чл. 2. – Доставка на Стоките

2.1 Условията за доставка, които са одобрени от Продавача и Купувача чрез изпращане на поръчката/потвърждение на поръчката следва да имат значението, посочено в Официалните правила на Международната търговска камара за тълкуване на INCOTERMS. Купувачът поема всички рискове от загуба или влошаване качеството на Стоките при доставка.
2.2 Стоките се считат за доставени на Купувача с пристигането на доставчика (превозвача) в помещенията на Купувача. Стоките следва да бъдат доставяни в съответствие с изискванията за качество, предвидени от продуктовите стандарти и норми, спазвайки в същото време инструкциите за опаковане и превоз. Купувачът е длъжен да получи поръчаните Стоки на датата на доставка, посочена в потвърждението на поръчката, без да има правото да откаже доставените Стоки.
2.3 На датата и мястото на доставката превозвачът трябва да представи на Купувача товарителница за Стоките и/или CMR (превоз на товари по шосе) и приемо-предавателен протокол. Купувачът се задължава да подпише и/или положи печат на тези документи. Стоките се считат доставени и приети от Купувача на датата, на която са подписани и/или подпечатани посочените документи. Фактурите и сертификатите за качество свързани с доставените Стоки се изпращат на Купувача на пощенския адрес, посочен в договора, като се използва един от следните начини: куриер, факс или електронна поща.
2.4 Ако Продавачът счита, че има риск поради основателни причини Стоките да не бъдат доставени на датата, договорена от страните по договора, той трябва да уведоми Купувача по отношение на новата дата на доставка най-рано 48 часа преди първоначалната дата на доставка.
2.5 С изключение на предвиденото в член 2.4, Продавачът дължи на Купувача неустойка в размер на 0.05 % от стойността на Стоките, които трябва да бъдат доставени, за всеки ден закъснение, в случай че Продавачът е в забава за извършване на доставката.
2.6 Правото на собственост върху Стоките, предмет на всяка доставка, се прехвърля на Купувача след като пълната стойност на съответната фактура бъде заплатена по сметка на Продавача. Въпреки това, рискът от загуба или влошаване качеството на Стоките се поема от Купувача към датата на доставката от доставчика (превозвача) в помещенията на Купувача. В допълнение на това, правата на интелектуална собственост, свързани със Стоките, остават собственост на Продавача. Купувачът е длъжен да застрахова Стоките, за които правото на собственост не е прехвърлено, от датата на получаването им.
2.7 Купувачът поема задължението да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира запазването на правото на собственост на Продавача върху Стоките, докато не се осъществи цялостното плащане на цената по банкова сметка на Продавача. За тази цел Купувачът: (1) трябва да задържи Стоките в своите складове, трябва да ги отдели от останалите продукти и да ги маркира по начин, които да обозначава, че Стоките са собственост на Продавача и (2) да полага необходимите усилия, за да се избегне конфискация, налагане на запор или други подобни правни мерки по отношение на Стоките. Продавачът има право да си върне владението върху Стоките, след като цената не е била преведена по сметка на Продавача на падежа. Купувачът се задължава безусловно да сътрудничи на Продавача за възстановяване на владението върху Стоките, като за тази цел му осигурява пълен и неограничен достъп до местата за съхранение на Стоките.

Чл. 3 – Плащане на цената на Стоките. Условия за плащане.

3.1 Цената на Стоките се определя във валутата, посочена в офертата на Продавача и не включва ДДС. Тя се посочва както в офертата на Продавача, така и в потвърждението на поръчката на Купувача.
3.2 Условията за плащане на цените на Стоките се предоставят в офертата на Продавача и се прилагат за договорните отношения за покупко-продажба между Продавача и Купувача към датата на издаване на поръчката от страна на Купувача.
3.3 Фактурите се считат за платени от Купувача в деня, в който еквивалентната им стойност е постъпила по банковата сметка на Продавача. Ако Купувачът не плати еквивалентната стойност на фактурите на падежа, то той дължи на Продавача неустойка в размер на 0.05 % от дължимите суми за всеки ден забава и е длъжен да заплати неустойките за забава, в срок от 2 работни дни от получаване на уведомление от Продавача с общия размер на неустойките.
3.4 В случай на неизпълнение, Продавачът има право да изисква от Купувача, а последният е длъжен да предостави на Продавача, допълнителни гаранции за плащането, което Купувачът дължи. Такива гаранции са: издаване на запис на заповед, чекове, банкови гаранции (например писма за банкови гаранции), лични гаранции (поръчителство), залози и обезпечение чрез недвижимо имущество (ипотеки). Всички разходи, свързани със сключването и/или изпълнението на тези гаранции и събирането на дължимите от Купувача спрямо Продавача суми, следва да се поемат изцяло от Купувача. Продавачът има право да отложи изпращането на Стоки докато не получи цялостно плащане и докато Купувачът не предостави допълнителните гаранции.
3.5 Условията, съгласно които Продавачът може да предостави кредитен лимит на Купувача, се предоставят в офертите на Продавача.
3.6 Цените са валидни за целия срок на договорните отношения между Продавача и Купувача, като се вземат предвид цените на суровините (полиестерни смоли, стъклени влакна и т.н.) и пазарните цени на доставки към момента на подаването на офертата на Продавача/приемането на поръчката на Купувача. Ако цените на суровините или на превоза претърпят изменения по време на договорните отношения между Продавача и Купувача, Продавачът има правото да изисква актуализиране на цените си. В този случай, Продавачът и Купувачът следва да потърсят удобно от търговска гледна точка решение и за двете страни.
3.7 Направените във връзка с изискванията на Купувача допълнителни разходи, отнасящи се до доставката на Стоките, като специална опаковка, експресен куриер и др. не се считат за включени в цената на Стоките. Тези разходи, ако има такива, ще бъдат понесени от Купувача, който следва да възстанови тяхната равностойност в рамките на един работен ден от доставката на Стоките въз основа на оправдателни документи, предоставени от Продавача.

Чл. 4 – Техническа помощ. Гаранции

4.1 По искане на Купувача, Продавачът предоставя безплатно техническа помощ за монтажа на Стоките за ограничен период от време, уговорен от страните. Допълнителната техническа помощ или свързаните с нея услуги, поискани от Купувача след монтажа, ще бъдат заплащани от Купувача по цени, посочени в офертата на Продавача.
4.2 Купувачът няма да използва програмите, скиците, техническите документи или друга подобна техническа информация предоставена от Продавача за различни цели от инсталирането, ползването или поддържането на Стоките.
4.3 Продавачът гарантира качеството на доставяните на Купувача Стоки за период от максимум 12 месеца от датата на доставка. Възраженията относно количествените и/или качествените недостатъци на Стоките се подават от Купувача в писмена форма в срок от 15 дни от доставката на Стоките, а ако се появят такива недостатъци по време на гаранционния срок – в срок от 5 дни от датата на появяването им.
4.4 Продавачът предоставя гаранция само за Стоките, произведени от него. За Стоките, които не са произведени от него, гаранцията се предоставя от производителя.
4.5 Купувачът следва да спазва писмените указания на Продавача по отношение на обработката, превозването, съхранението, монтажа и използването на Стоките. В случай, че тези указания не са спазени, Продавачът се освобождава от гаранционна отговорност по отношение на повредените Стоки.

Чл. 5. Други условия

5.1 Всяка кореспонденция по време на договорните отношения между Продавача и Купувача (уведомления, оферти, поръчки, потвърждения на поръчки и други съобщения) се извършва в писмена форма и се изпраща по факс, електронна поща и куриер или по всякакъв друг начин, по който се гарантира потвърждение за получаване на съответната кореспонденция от адресата.
5.2 Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с изпълнението на договорните отношения между Продавача и Купувача, се решават от страните в дух на взаимно разбирателство. Ако страните не успеят да постигнат споразумение, спорът се отнася до компетентния съд по седалището на Продавача.
5.3 Страните се договарят, че приложимото към този договор, включително неговото тълкуване, изпълнение, удължаване или прекратяване, ще бъде румънското законодателство.
5.4. За целите на тълкуването и при наличие на спорове, английската версия е с предимство.

Авторско право © 2024 APS Pipes. Custom developed by IRDASYS